ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ จัดอบรมการเขียน การผลิตและเผยแพร่ตำราหนังสือและบทความวิชาการ

015

          วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) ที่ เรด จิเจอร์ ชิค รีสอร์ท  จังหวัดกระบี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียน การผลิตและเผยแพร่ตำราหนังสือและบทความวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิต รุจิโรดม และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ มงคล เดชนครินทร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

001
002
006
007
012
014